Oulun Energia Eco Power Plant: Oulun Energia Eco Power Plant, 2012