Toimialat

Asuminen ja maankäyttö

Kuva: Ilpo Okkonen

UKI Arkkitehdit on viime vuosina menestynyt erinomaisesti asunto- ja kaupunkisuunnittelun kilpailuissa. Aluesuunnitelmiamme on toteutettu asemakaavoiksi monissa merkittävissä kaupunkikehityskohteissa ympäri Suomea. Olemme toimineet lukuisissa kohteissa suunnittelijoina asemakaavan viitesuunnitteluvaiheesta aina rakennushankkeiden toteutussuunnitteluun asti. Aluesuunnittelukohteemme vaihtelevat yksittäisistä korttelitason tutkielmista aina kokonaisten kaupunginosien suunnitteluun. Tärkeimpiä teemojamme ovat olleet hybridiratkaisut ja synergioiden hyödyntäminen, yhteisöllisyys ja ekologinen kestävyys. Toteutettavuus ja rakennustaloudellisuus ovat meille aina tärkeä lähtökohta. Haluamme myös osaltamme edistää vähähiilistä rakentamista ja vaikuttaa siihen, että Suomi saavuttaa ilmastotavoitteensa.

Asuntosuunnittelusta UKI Arkkitehdeilla on vankka kokemus rivi- ja paritaloista suuriin kerrostalokokonaisuuksiin. Erityisosaamista meillä on ikääntyneiden asumisratkaisuista ja erityisasumisesta sekä monisukupolvisten ja yhteisöllisten kerrostalojen ja kortteleiden suunnittelusta. Asuntosuunnittelumme on aina asiakaslähtöistä, mikä tarkoittaa meille rakennuttajan lähtökohtien ymmärtämistä, kustannustietoisuutta, avointa yhteistyötä ja sujuvaa suunnitteluprosessia. Työskentelemme tietomallintamalla ja tarjoamme myös tietomallikoordinointia asuntosuunnitteluhankkeisiin. Pystymme tuottamaan sujuvasti tasokkaat visualisoinnit ja havainnekuvat suunnittelukohteista.

Pyrimme aina korkeatasoiseen arkkitehtuuriin ja kestäviin ratkaisuihin. Menestyksestämme kertovat tyytyväiset, pitkäaikaiset asiakkaat ja useat palkinnot arkkitehtuurikilpailuissa.

Oppiminen ja kulttuuri

Kuva: Tommi Levy

UKI Arkkitehdeilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kulttuurirakennusten- ja oppimisympäristöjen suunnittelusta. Olemme suunnitelleet oppimisen uudisrakennuksia ja peruskorjauksia vuosikymmenten ajan. Otamme aina huomioon opetussuunnitelmien vaatimukset ja kehittymisen sekä paikalliset pedagogiset tavoitteet – muunneltavuus, viihtyisyys, työrauha ja erilaiset oppimisen tavat ovat suunnitelmiemme keskiössä. Olemme olleet mukana kehittämässä koulukonsepteja ja tilaratkaisuja viimeisimpiin oppimisympäristöjen haasteisiin.

Osaamiseemme kuuluvat myös kulttuurirakennukset, kuten musiikkisalit, kirjastot ja näyttelyrakennukset sekä niiden yhdistelmät. Suunnittelemissamme akustisesti ja tunnelmaltaan viimeistellyissä saleissa on musisoitu vuosikymmenien ajan. Pystymme vastaamaan nykypäivän tarpeisiin ja luomaan mutkikkaitakin eri aloja yhdistäviä kokonaisuuksia luovilla hybridiratkaisuilla.

Kustannustietoisuutemme sekä ymmärryksemme julkisista hankinnoista ja projektitoiminnasta ovat synnyttäneet luottamusta pitkäaikaisissa asiakkaissamme ja tehneet yhteistyöstämme luontevaa. Osallistumme myös alan tutkimustyöhön. Käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen suunnitteluotteemme, luovat ratkaisumme, vastuulliset työskentelytapamme ja laadukkaat suunnitelmamme ovat saaneet kiitosta tilaajiltamme. Laajaan yhteistyöverkostoomme kuuluu talotekniikan, akustiikan, kustannuslaskennan, vihersuunnittelun ja pedagogisten ratkaisujen asiantuntijoita. Olemme olleet mukana kehittämässä nykyaikaisten yhteistoimintamallien toimintatapoja. Olemme myös menestyneet yhteistoimintamallien arviointitilaisuuksissa etenkin ryhmätyöhenkisen asenteemme ja toimintolähtöisen suunnitteluotteemme vuoksi.

Koulutusten ja aiempien projektien kautta meille on kehittynyt vahva osaaminen muun muassa seuraavista asioista:

Kaikissa hankkeissamme tavoitteenamme on suunnitella toimiva, kestävä, muuntojoustava ja visuaalisesti tasapainoinen rakennus. Meille on tärkeää se, että rakennus sopii ympäristöönsä tai muutos sopeutuu rakennukseensa. UKIin voi luottaa kuin pukki sarviinsa.

Raimo Vittaniemi, rakennuttajainsinööri , Oulun Tilakeskus

Terveys ja hyvinvointi

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

UKI Arkkitehdit on ollut suunnittelemassa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia ja sairaaloita jo kolme vuosikymmentä. Sairaalatilojen suunnittelijoiden tulee ymmärtää hoitoprosessien muutoksia, olla selvillä SOTE-uudistuksen haasteista ja mahdollisuuksista ja samalla jatkuvasti optimoida omaa toimintatapaansa soveltumaan uusiin tarpeisiin. Tämän takia UKI Arkkitehdit kehittää osaamistaan ja menetelmiään aktiivisesti: Osallistumme sairaalasuunnittelun tapahtumiin ja koulutuksiin ja seuraamme SOTE-maailman keskustelua ja kansainvälisiä tuulia. Suunnittelemme käyttäjälähtöisillä, yhteissuunnittelua painottavilla menetelmillä, joista yksi keskeisimmistä on kehittämämme VALO™ ‑menetelmä.

Olemme vahvasti mukana rakentamisen uusissa toteutustavoissa, kuten eri allianssimalleissa, avoimen rakentamistavan soveltamisessa sekä tietomallin laaja-alaisessa käytössä rakennuksen koko elinkaaren aikana. Meillä on laaja yhteistyöverkosto sairaalasuunnittelun erityisasiantuntijoiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi prosessi- ja logistiikka-asiantuntijoiden, akustiikan ja paloturvallisuuden asiantuntijoiden sekä projektien kustannushallinnan asiantuntijoiden kanssa.

Käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelu kannustaa käyttäjiä uudistamaan omia hoitoprosessejaan tehokkaiksi ja potilaslähtöisiksi. Yhteissuunnittelun kautta haemme suunnitelmallisesti henkilökunnalta tärkeää tietoa suunnitteluun. Vuorovaikutuksen ansiosta myös henkilökunta ymmärtää suunnitelmien sisältöä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja pystyy näin vaikuttamaan lopputuloksen onnistumiseen. Kun yhdistetään käyttäjien ammattiosaaminen ja arkkitehtien tulevaisuuteen suuntaava visiointikyky, saadaan toimiva, tehokas ja viihtyisä sairaalaympäristö. Kannustamme asiakkaitamme ottamaan myös potilaat mukaan yhteissuunnitteluun, jotta uusien tilojen potilaslähtöisyys saadaan varmistettua. Tästä toimintatavasta meillä on hyvä kokemus, ja asiakkaamme ovat todenneet sen tuottavan myös hanketta edistävää positiivista imagoa!

Suunnitteluvaihe oli hienoa aikaa. Meillä oli erittäin hyvä yhteistyö suunnittelusta vastaavien arkkitehtien kanssa. Käyttäjien kanta otettiin joka vaiheessa hienosti huomioon.

Heikki Saha, osastonylilääkäri , TAYS

Liike- ja toimitilat

Kuva: Juha Kauppinen

UKI Arkkitehdit on kokenut ja luova kumppani liiketilojen kehitykseen ja toimitilojen suunnitteluun. Referensseistämme löytyy kauppakeskuksia, liiketiloja, toimistotiloja sekä kokonaisten keskustakortteleiden kehityshankkeita. Monissa suunnittelemissamme kohteissa liike- ja toimitilarakentamiseen on yhdistetty asumista ja julkisia toimintoja. Tällaiset hybridikokonaisuudet ovat vahvan osaamisemme ja kunnianhimoisen työotteemme ansiosta toimivia, muunneltavia ja houkuttelevia ratkaisuja. 

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja kaupallisten konsulttien kanssa, joten meillä on käytössämme tuorein tutkimustieto kaupunkikeskustojen ja kiinteistöjen kehittämisestä ja trendeistä. Olemme esimerkiksi mukana useissa hankkeissa, joissa kehitetään muuntautumiskykyistä korttelikonseptia tulevaisuuden kaupunkikeskustoihin. Sisustusarkkitehtiemme johdolla kehitämme myös monipuolisia ja viihtyisiä työympäristöjä, jotka ovat tilankäytöltään tehokkaita ja tukevat erilaisia työskentelytapoja ja brändejä.

Työskentelytapamme on asiakaslähtöinen: uskomme aikaiseen osallistamiseen, työpajamuotoiseen työskentelyyn ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöhön. Meillä on vahva kokemus erilaisten osallistavien työpajojen fasilitoinnista. Käynnistämme suunnittelun usein aloitustyöpajalla, jossa määrittelemme ja analysoimme yhdessä tilaajan ja mahdollisten muiden osapuolten kanssa hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet. Suunnitelman edetessä varmistamme lopputuloksen tavoitteidenmukaisuuden esimerkiksi virtuaalimallien ja simulointien avulla. Asiakkailta olemmekin saaneet kiitosta ratkaisujemme luovuudesta ja laadusta sekä vaativien projektien hallinnasta ja yhteistyökyvystä.

UKI Arkkitehdit yhteensovitti Valkean eri toimijoiden tarpeet toimivaksi ja hengeltään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka vielä näyttääkin hyvältä.

Petri Piirala, DI, tilaajan rakennuttajapäällikkö

Teollisuus ja infra

Kuva: Ilpo Okkonen

Teollisuuden rakennusten ja alueiden suunnittelun erityisosaaminen on yksi UKI Arkkitehtien vahvuuksista. Olemme suunnitelleet prosessiteollisuuden ja muiden teollisuusalojen rakennuksia 1950-luvulta lähtien. Teollisuuden rakennukset ja alueet ovat näkyviä maisemanmuokkaajia ympäristössä. Ne ovat usein myös satojen ihmisten työpaikkoja ja sisältävät hyvin monialaisia toimintoja. Yritykset haluavat viestiä alueidensa ja rakennustensa ulkoisella ilmeellä omaa laatutasoaan ja arvojaan.

Suunnittelemme laadukasta teollisuusarkkitehtuuria teollisuusrakennusten ehdoilla, jolloin ryhmätyö suunnittelu- ja rakentamisprosesseissa on erityisen tärkeää. Olemme toimineet enenevissä määrin myös asiakkaidemme ulkomaisissa kohteissa, kuten Belgiassa, Ranskassa, Englannissa, Skotlannissa, Uruguayssa ja Puolassa. Rakennuslupaprosessien läpivienti eri maissa ja rakentamisajan yhteistyö eri osapuolten kanssa muodostavat mielenkiintoisen tehtäväkentän, josta meillä on vankka kokemus. Olemme entisestään vahvistaneet alan suunnitteluosaamistamme meihin sulautuneen, ennen UKI Arkkitehtien tytäryhtiönä toimineen Arknovan kautta.

Olemme suunnitelleet muun muassa vesi-, höyry-, kaasu-, hiili-, turve-, biomassa- ja jätteenpolttolaitoksia. Erikoisosaamisalanamme on myös ydinvoimalaitosten arkkitehtisuunnittelu. Olemme suunnitelleen useita paperi- ja sellutehdaskohteita kotimaahan ja ulkomaille. Myös terästeollisuuden tuotantorakennukset ovat suunnittelukohteitamme. Nykyään myös liikenteen ja teknisen huollon rakennukset sekä teollisuus- ja varastorakennukset kuuluvat ydinosaamiseemme. Asiakkainamme ovat suuret suomalaiset prosessiteollisuuden ja terästeollisuuden yhtiöt sekä monet muut eri teollisuuden alojen toimijat.