Ekovoimalaitos: Oulun energian ekovoimalaitos 2012