Suojelu- ja arvorakennukset

Työ- ja elinkeinoministeriön salitilaa suojelu ja arvorakennukset
Kuva: Mikael Lindén, JML Studio

Olemassa olevan arvokkaan rakennuskannan parissa toimiessa edellytetään suunnittelijalta sekä herkkyyttä alkuperäisen arkkitehtuurin suhteen että vankkaa teknisten ratkaisujen tuntemusta. UKI Arkkitehtien laaja kokemus suojeltujen sekä kulttuurihistoriallisia arvoja sisältävien kohteiden parissa tuo hankkeeseesi mukaan varmuutta heti alkumetreiltä saakka. Suunnittelutiimimme ymmärtää suojelu- ja arvorakennusten vaatimukset ja omaa erityisosaamista muun muassa restauroinnin osalta. Tarvittaessa hyödynnämme yrityksemme laajaa asiantuntijaverkostoa monialaisen osaajajoukon kokoamiseksi.

Korjaus- ja muutosrakentamisessa etsitään vastauksia myös aikamme isoihin kysymyksiin, liittyen mm. kaupunkirakenteeseen ja kestävään kehitykseen. Siksi toimialalla on ja koko ajan kehittyy lisää erilaisia taloudellisia ajureita. Innostavia esimerkkejä ovat esimerkiksi kiertotaloudellinen pyrkimys rakennusosien ehjänä purkuun ja uudelleenkäyttöön. Sijainnin merkitys korostuu, kun historialliset rakennukset sijaitsevat usein keskeisillä alueilla, mikä tukee kestävää liikkumista ja kaupunkirakennetta. Tällä hetkellä suurin vaikutus rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisessä on nykyisen rakennuskannan energiankulutuksen vähentämisellä ja lämmitysenergiamuotojen kehittämisellä. Täten korjausrakentamisella on saavutettavissa nopeimmat ja suurimmat vaikutukset rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseen. Korjauksissa onkin tyypillisesti suuressa roolissa uuden talotekniikan sovitus olemassa oleviin tilaratkaisuihin. Peruskorjaaminen on useimmiten elinkaariedullinen ilmastoteko.

Teknisten ratkaisujen osalta sitoudumme kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, sekä käytämme kohdekohtaisesti soveltaen uusinta tietämystä ja tekniikkaa, jotta rakennukset säilyvät ja täyttävät nykyajan vaatimukset. Restauroivassa korjaamisessakin on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota esimerkiksi rakennusterveyteen ja sovitettava ratkaisut sen suhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi. Osa vanhassa rakennuskannassa esiintyvistä ratkaisuista on myös tekniseltä kannalta erinomaisia. Asiantuntemuksen avulla nämä voidaan säilyttää ja sovittaa yhteen uusien ratkaisujen kanssa sekä teknisesti että rakennustaiteellisesti.

Korkealaatuinen suojelu- ja arvorakennusten korjausten suunnittelu voi lisätä kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä. Historialliset arvonsa säilyttäneet rakennukset ovat houkuttelevia ja erottuvat muista kohteista, tuoden näin omistajilleen kilpailuetua. Kiinteistön omistaja voi myös hyötyä positiivisesta maineesta, kun osallistuu historiallisten rakennusten suojeluun ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Konversiorakentamisella puolestaan voidaan yhdistää uutta vanhaan arkkitehtonisesti mielenkiintoisella tavalla, säilyttäen kuitenkin tärkeäksi arvotetut historialliset kerrostumat. Konversioilla sinänsä on vanha perinne: teknisesti tai rakennustaiteellisesti kestäväksi todettuja rakennuksia on elinkaaritehokkaasti hyödynnetty muussa tarkoituksessa alkuperäisen käytön päätyttyä. Myös laajennusrakentaminen arvokkaassa ympäristössä liittyy samantapaiseen tehtäväkenttään. Kiinteistön houkuttelevuuden ja tätä kautta säilymisen kannalta konversiot ja laajennukset ovat tärkeitä omistajan työkalupakissa olevia keinoja.

Suojelu- ja arvorakennusten parissa toimiminen on tietynlaista sukupolvien välisen sopimuksen vaalimista: Edelliset ovat ponnistelleet ja saaneet aikaiseksi jotain, jota koemme haluavamme säilyttää myös tuleville. Samalla sen tulee olla ‒ edellä mainittujen positiivisten kytkentöjen kautta ‒ kiinteistön omistajalle myös kokonaistaloudellisesti järkevää.