VALO®

Käyttäjälähtöinen suunnittelumenetelmä

VALO on osallistava suunnittelumenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään asiakkaan kanssa yhdessä parhaat suunnitteluratkaisut hyödyntäen nykyaikaista esitysteknologiaa.

Soveltuvuus

Projekteissa, joissa halutaan osallistaa käyttäjäryhmiä suunnitteluprosessiin ja kerätä olennaista asiantuntijatietoa.

Hyödyt

Menetelmän avulla saavutetaan toimivampia suunnitelmia, tiloja ja kustannussäästöjä koko projektin elinkaarta tarkastellessa.

Menetelmän käyttö

Yhdistää eri käyttäjät ja hankkeessa vaikuttavat sidosryhmät yhteen yhteiseen päämäärän saavuttamiseksi arkkitehdin ohjauksessa.

Menetelmän tärkein osa on tilaajan ja loppukäyttäjän edustajien kanssa suoritettavat käytettävyyskävelyt, joissa tulevaan rakennukseen ja sen tiloihin tutustutaan virtuaalimallissa, jonka esitystavaksi valitaan parhaiten tarkoitukseen sopivat teknologiat.

Esitystavat

Usean seinän stereoskooppinen virtuaalitila, ns. CAVE

Malli esitetään 1:1-mittakaavassa, jolla saavutetaan realistinen tilan ja etäisyyksien tuntu. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi UKIn virtuaalitiloja Oulussa ja Helsingissä.

Liikuteltava yhden seinän stereoskooppinen virtuaalitila

Voidaan tuoda asiaakaan luokse.

Virtuaalilasit (Head-Mounted Display)

Tavalliset näytöt ja päätelaitteet

Etäyhteys esim. Microsoft Teams-sovellusta käyttäen

Samaa mallia voidaan esittää yhtä aikaa sekä etäyhteydellä että virtuaalitilassa fyysisesti läsnä oleville.

Käytettävyyskävelyissä osallistujilta kerätään mielipiteitä sekä täsmätietoa etukäteen valituista ja heidän toimintansa kannalta olennaisimmista tila- ja suunnitteluratkaisuista. Palaute kerätään
koordinoidusti, myös kirjallisena, jonka jälkeen se analysoidaan, ja suunnitelmia kehitetään analyysin pohjalta. Kävelyitä järjestetään asiakkaan kanssa yhdessä sopivaksi katsottu määrä, mallin tarkkuuden ja realistisuuden kasvaessa suunnittelun edetessä.

VALOn avulla asiakas pystyy varmistamaan tilojen soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa ennen rakentamista ja saamaan sitä myötä merkittäviä kustannussäästöjä rakennuksen elinkaaren aikana.

Esimerkki: VALO®-prosessi OYS 2030-hankkeessa

Ensimmäiset VALO-tapaamiset pidettiin vuonna 2015 massoitteluun ja investointivaihtoehtojen tarkasteluun liittyen. Tämän jälkeen pidettiin useita kymmeniä tapaamisia, joissa tarkasteltiin eri yksiköiden kokonaisuuksia, kuten yleiskoon hahmottelua, tilojen sijoittelua ja etäisyyksiä toisiinsa sekä yksittäisten tilojen suunnitelmia. Esityksen tarkkuus ja tarkastelun sisältö määriteltiin kullekin tapaamiselle suunnittelutilanteen mukaan. Suurin osa tapaamisista videoitiin helpottaen niiden analysointia jälkikäteen.

Tapaamiset ajoitettiin yleensä TILA-työpajojen yhteyteen tilasuunnittelun edettyä tarpeeksi pitkälle, jotta suunnitelmia voitiin käyttää VALO-mallin työstämiseen. Tapaamisten sisältö suunniteltiin yhdessä käyttäjien edustajien, sairaalasuunnittelijoiden ja arkkitehtisuunnittelijoiden kanssa. Osallistujia oli keskimäärin 10–15 henkilöä käyttäjäryhmistä. Mukana oli esimerkiksi sairaalasuunnittelijoita, tilaajan edustajia, muita suunnittelijoita ja potilasneuvostoja. VALO-prosessin mukaisesti palautetta suunnitelmista annettiin tapaamisten aikana, jälkikäteen sekä omalta tietokoneelta että ryhmissä.

Osallistujien huomio kiinnittyi toimintojen ja tilojen sijoitteluun suunnitelmissa, kuten esimerkiksi tilojen kokoon, toimivuuteen, viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja selkeyteen, kulkureitteihin, tilojen saavutettavuuteen ja etäisyyksiin sekä kalusteiden ja laitteiden sijoitteluun tilassa.

Käyttäjäryhmiltä saatu palaute analysoitiin ja koottiin yhteen. Palaute käytiin läpi yhdessä käyttäjäryhmien edustajien, sairaalasuunnittelijoiden sekä tilaajan edustajien kanssa. Tämän jälkeen suunnitelmia voitiin viedä eteenpäin yhteisesti sovitulla tavalla.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) uusi päärakennus. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio